Nechcete nebo nemůžete kvůli volbám k vám domů? Myslete na to včas
a vyřiďte si váš
voličský průkaz.

Co je to voličský průkaz

Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Ve volbách do Evropského parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k uplatnění jeho volebního práva v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.Například občan s trvalým bydlištěm v Hradci Králové může volit do Evropského parlamentu v Kynšperku nad Ohří.

Kde a jak ho získat

Žádost o vydání voličského průkazuVolič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu:

 • žádostí v listinné podobě,
 • žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče,
 • žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, osobně.

Žádost v listinné podobě

Žádost v listinné podobě je opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.

Žádost v elektronické podobě

Žádost v elektronické podobě je podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo je zaslána prostřednictvím datové schránky.

Žádost podaná osobně

V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

 1. Úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů:
  1. krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.
  2. držitel poštovní licenceHospodářská komora České republiky.
 2. Notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, tj od 13. února 2014, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Proč volit?

 • Chcete, aby naše republika prosperovala?
 • Chcete ovlivnit, kdo za vás bude rozhodovat?
 • Chcete být aktivním občanem?
 • Chcete splnit svou občanskou „povinnost“?
 • Chcete uplatnit své demokratické právo volit?
 • Nechcete, aby váš hlas u voleb propadl?
 • Nechcete, aby se naše republika ubírala špatným směrem?
 • Nechcete nekompetentní a neschopné lidi ve vedení naší země?
 • Nechcete se bát návratu dob minulých?
 • Nechcete se bát Vaší budoucnosti?
 

Souhlasíte? Volte!

Kdy jít volit?

Volby do Evropského Parlamentu v České republice

Dle rozhodnutí prezidenta republiky se volby uskuteční v pátek 23. května 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. května 2014 v době od 08:00 do 14:00 hodin.
© 2018, Mladí konzervativci – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑