Nechcete nebo nemůžete kvůli volbám k vám domů? Myslete na to včas
a vyřiďte si váš
voličský průkaz.

Co je to voličský průkaz

Podle zákona o volbách do Parlamentu, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky voličský průkaz opravňuje voliče k uplatnění jeho volebního práva v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Například občan s trvalým bydlištěm v Písku může do Poslanecké sněmovny volit v Brně či na zastupitelském úřadě České republiky v New Yorku.

Kde a jak ho získat

Žádost o vydání voličského průkazuVolič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu:

 • žádostí v listinné podobě,
 • žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče,
 • žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, osobně.

Žádost v listinné podobě

Žádost v listinné podobě je opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.

Žádost v elektronické podobě

Žádost v elektronické podobě je podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo je zaslána prostřednictvím datové schránky.

Žádost podaná osobně

V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

 1. Úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů:
  1. krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.
  2. držitel poštovní licenceHospodářská komora České republiky.
 2. Notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty

 1. Od středy 28. sprna 2013 lze podat žádost o vydání voličského průkazu (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektornické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektornické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nebo osobně).
 2. Do neděle 15. září 2013 mají voliči, kteří mají bydliště mimo území ČR, možnost doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.
 3. Od čtvrtka 10. října předává obecní nebo zastupitelský úřad voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 4. Pátek 18. října 2013 končí lhůta pro doručení žádosti o voličský průkaz v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektornickým podpisem voliče nebo v elektornické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
 5. Ve středu 23. října 2013 končí lhůta pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Proč volit?

 • Chcete, aby naše republika prosperovala?
 • Chcete ovlivnit, kdo za vás bude rozhodovat?
 • Chcete být aktivním občanem?
 • Chcete splnit svou občanskou „povinnost“?
 • Chcete uplatnit své demokratické právo volit?
 • Nechcete, aby váš hlas u voleb propadl?
 • Nechcete, aby se naše republika ubírala špatným směrem?
 • Nechcete nekompetentní a neschopné lidi ve vedení naší země?
 • Nechcete se bát návratu dob minulých?
 • Nechcete se bát Vaší budoucnosti?
 

Souhlasíte? Volte!

Kdy jít volit?

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dle rozhodnutí prezidenta republiky se volby uskuteční v pátek 25. října 2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26. října 2013 v době od 08:00 do 14:00 hodin.


Stáhněte si dokumenty pro žádost o voličský průkaz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013:

 Žádost o Voličský průkaz - Plná moc
    Velikost: 245 kB, Datum poslední změny: 11. 9. 2013 
 Žádost o Voličský průkaz - Plná moc
    Velikost: 245 kB, Datum poslední změny: 11. 9. 2013 
 Žádost o Voličský průkaz - Listinné nebo elektronické podání
    Velikost: 245 kB, Datum poslední změny: 11. 9. 2013 
 Žádost o Voličský průkaz - Listinné nebo elektronické podání
    Velikost: 245 kB, Datum poslední změny: 11. 9. 2013 


© 2014, Mladí konzervativci – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑